12.04.2019

На 15.04.2019 г, от 17,00 ч. Заседание на ОИК Червен бряг.

На 15.04.2019 г. от 17,00 часа ще се проведе заседание на ОИК Червен бряг при следният дневен ред: 1. Прекратяване на пълномощиятя на общински съветник.

2. Обявяване за общински съветник на следваият по ред от листата на списък "А" на кандидати  от БСП

14.02.2019

На 15.02.2019 г, Заседание на ОИК Червен бряг

На  15.02.2019 г. от 17, 00, ОИК  Червен бряг ще проведе заседание при следният дневен ред . Прекратяване на правомощията на общински съветник по чл.30, ал.4, т. 4 от ЗМСМА

20.02.2018

Заседание ОИК

На 21.02.2018 г. от 18 ч. ще се проведе заседание на ОИК Червен бряг при следният дневен ред:

Утвърждаване на Декларащии по ЗПКОНПИ'

13.02.2018

Заседание на ОИК

На 16.02.2018 г. от 18 ч. ще се проведе заседание на ОИК Червен бряг при следният дневен ред:

1. Разглеждане на Молба от Илиан Георгиев Илиев с искане да бъдат прекратени пълномощията на общински съветник на основание на чл.30.ал.4,т.11 от ЗМСМА.

2. Утвърждаване на образци на Деклации по ЗПК

05.09.2017

провеждане на заседание

На 06.09.2017 г./сряда/ от 09.30 часа ОИК Червен бряг ще проведе заседание с дневен ред - Регистрация на партии/коалиции за участие в насрочените частични избори за кмет на кметство село Сухаче, общ. Червен бряг на 08.10.2017 г.

16.05.2017

Провеждане на заседание

На 19.05.2017 г. /петък/ от 10.00 часа ОИК - Червен бряг ще проведеде заседание за вземане на решение за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник.

 

14.04.2016

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК - ЧЕРВЕН БРЯГ

На 15.04.2016 г. от 16.30 часа ОИК - Червен бряг ще проведеде заседание за вземане на решение за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветни.

12.11.2015

Заседание на ОИК - Червен бряг

 На 12.11.15 г. от 15.00 часа ОИК - Червен бряг ще проведеде заседание за вземане на становище по насроченото за 16.11.15 г. съдебно дело  срещу решение на №323-МИ на ОИК.

27.10.2015

Съобщение

Резултати от изборите за общински съветници и кметове  и национален референдум, проведени в община Червен бряг на 25 октомври 2015 г.

http://results.cik.bg/minr2015/tur1/mestni/1537.html

21.10.2015

Съобщение

По указания на ЦИК, публикуваме сканирано копие от одобрените предпечатни образци на бюлетини за гласуване в отделните видове избори, както следва:

 

общински съветници

ЧЕРВЕН БРЯГ

кмет на община

ЧЕРВЕН БРЯГ

кмет на кметство

БРЕСТЕ

кмет на кметство

ГЛАВА

кмет на кметство

ГОРНИК

кмет на кметство

ДЕВЕНЦИ

кмет на кметство

КОЙНАРЕ

кмет на кметство

ЛЕПИЦА

кмет на кметство

РАДОМИРЦИ

кмет на кметство

РАКИТА

кмет на кметство

РЕСЕЛЕЦ

кмет на кметство

РУПЦИ

кмет на кметство

СУХАЧЕ

кмет на кметство

ТЕЛИШ

кмет на кметство

ЧОМАКОВЦИ

За достъп до изображенията, изберете имената на съответното място или избор.

ОИК – ЧЕРВЕН БРЯГ

 

20.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Червен бряг на 20 октомври 2015 г. е насрочено за 14.00 часа.

17.10.2015

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска избирателна комисия – Червен бряг определи следните секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването:

 • Избирателна секция №002 - с. Глава, ОУ „Христо Ботев”1;
 • Избирателна секция №004 – с. Горник, ОУ „Васил Левски”, ул.“Петко Хр. Петков“ 74;
 • Избирателна секция №007 – гр. Койнаре, СОУ „Хр. Смирненски“, ул.“Хр. Ботев“ 1;
 • Избирателна секция №013 - с. Радомирци, ОУ „Отец Паисий“, ул.“Скобелев“ 3;
 • Избирателна секция №019 - с. Телиш, ПК „Еделвайс“, ул.“Девети септември“ 4;
 • Избирателна секция №021 – гр. Червен бряг, ПГХТ „Юрий Гагарин“, ул. „Струга“ 17;
 • Избирателна секция №023 – гр. Червен бряг, Клуб на пенсионера, ул.“Търговска“ 23;
 • Избирателна секция №025 – гр. Червен бряг, Читалище „Светлина“ 21;
 • Избирателна секция №039 - с. Чомаковци, Малък салон на Културен дом, ул.“Георги Бенковски“ 1.

Заявки за помощ на гласоподавателите с увредено зрение или със затруднение в придвижването могат да се правят до Общинска администрация – Червен бряг до 24.10.2015 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч. и на 30.10.2015 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч. при втори тур на изборите за общински съветници и кметове в община Червен бряг.

Заявките се приемат на адрес: гр. Червен бряг, ул. „Антим I“ № 1 и на тел.:0659/93312.

Кметство гр. Койнаре – 06573/2341;

Кметство с. Глава – 06359/2280;

Кметство с.Горник – 06591/2223;

Кметство с. Радомирци – 06576/2375;

Кметство с. Телиш – 06575/2240;

Кметство с. Чомаковци – 06574/2333.

 

             ВАЖНО!

 1. Когато избирателят е с увредено зрение или със затруднения в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия.
 2. Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа "Забележки" на избирателния списък срещу името на избирателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите, след което придружителят се подписва. Този списък се подписва и от председателя и секретаря.
 3. Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва "гласувал" и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата "Забележки" и в протокола на секционната избирателна комисия.
 4. Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
 5. Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.
 6. Член на комисията, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.
 7. На избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването при гласуването в изборния ден в изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г. ще се оказва помощ в зависимост от индивидуалната нужда на всеки, след заявка.
14.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Червен бряг на 14 октомври 2015 г. е насрочено за 16.00 часа.

12.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Червен бряг на 12 октомври 2015 г. е насрочено за 16.00 часа.

08.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Червен бряг на 08 октомври 2015 г. е насрочено за 16.00 часа.

05.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Червен бряг на 05 октомври 2015 г. е насрочено за 16.00 часа.

05.10.2015

Съобщение

Регистрация на застъпници - Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Общият брой на застъпниците за всеки вид избор на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

 Застъпниците се регистрират в ОИК – Червен бряг до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено до 23 октомври 2015 г. - един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Заявленията за регистрация се предават в ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 23 октомври 2015 г. включително. Застъпниците се регистрират с решение на съответната ОИК до изборния ден.

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

 

ЕГН/ЛН на застъпника

 

 

 

 

При произвеждане на втори тур за избор на кмет регистрираните за първия тур застъпници на кандидатите за кмет участващи във втори тур, запазват статута. Между двата тура могат да се регистрират нови застъпници на кандидатите участващи във втория тур.

 Упълномощени представители - Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. и Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в местните избори и издигнали кандидати, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

№по ред

Име, презиме, фамилия

Единен граждански номер

Номер и дата на пълномощното на лицата

1

2

3

4

 

 

 

 

Списъците на упълномощените представители се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 24.10.2015 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет, упълномощените за първия тур представители на кандидатите за кмет участващи във втория тур, запазват статута си. Между двата тура могат да се упълномощят и нови представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват във втори тур.

 

01.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Червен бряг на 01 октомври 2015 г. е насрочено за 14.00 часа.

29.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Червен бряг на 29 септември 2015 г. е насрочено за 10.00 часа.

28.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Червен бряг на 28 септември 2015 г. е насрочено за 16.00 часа.

23.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Червен бряг на 23 септември 2015 г. е насрочено за 16.00 часа.

22.09.2015

Съобщение

Жребият за реда за представяне на партиите,коалициите,местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНТ и БНР в изборите на 25 октомври 2015г., във връзка с решение 2255-МИ от 18.09.2015г. на ЦИК за провеждане на самостоятелен жребий за определяне поредността за участие в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНТ и БНР, ще се проведе на 23.09.2015г. в ритуалната зала на община Червен бряг, находяща се в читалище „Н.Й.Вапцаров“ от 10.00 часа.

22.09.2015

Съобщение

Жребият за определяне на поредните номера в бюлетината на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК  в изборите за общински съветници и кметове в община Червен бряг на 25 октомври 2015г. ще се проведе на 23 септември 2015г. от 10.00ч. в Ритуалната зала на община Червен бряг.

22.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Червен бряг на 22 септември 2015 г. е насрочено за 16.00 часа.

21.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Червен бряг на 21 септември 2015 г. е насрочено за 16.00 часа.

20.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Червен бряг на 20 септември 2015 г. е насрочено за 16.00 часа.

19.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Червен бряг на 19 септември 2015 г. е насрочено за 16.00 часа.

18.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Червен бряг на 18 септември 2015 г. е насрочено за 16.00 часа.

17.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Червен бряг на 17 септември 2015 г. е насрочено за 16.00 часа.

16.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Червен бряг на 16 септември 2015 г. е насрочено за 16.00 часа.

15.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Червен бряг приема документи за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа на адрес: гр.Червен бряг, обл. Плевен, ул.“Антим I“ № 1, сградата на Община Червен бряг, ет.6.

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети правят предложение за регистрация в ОИК на кандидатските си листи до 17.00 часа на 22 септември 2015 г.

Инициативните комитети предават на ОИК списъка с лицата, които подкрепят регистрацията на независим кандидат, заедно с другите документи, за участие в изборите за общински съветници, кмет на община  и кметове на кметства до 17.00 часа на 22 септември 2015 г.

15.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Червен бряг на 15 септември 2015 г. е насрочено за 16.00 часа.

14.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Червен бряг на 14 септември 2015 г. е насрочено за 18.00 часа.

13.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Червен бряг на 13 септември 2015 г. е насрочено за 16.00 часа.

08.09.2015

Приемане на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в избори за общински съветници и кметове на територията на община Червен бряг на 25.10.2015г.

Приемането на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите на територията на община Червен бряг започва на 09.09.2015г., съгласно Решение №1550-МИ /27.08.2015 г. на ЦИК.

Приемането на документите ще се извършва от 09.09.2015 г. всеки ден от 9,00 часа до 17,00 часа на адрес: гр.Червен бряг, обл. Плевен, ул.“Антим I“ № 1, сградата на Община Червен бряг, ет.6.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 18, 00 часа на 14.09. 2015 г.

 

 

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

всички решения